Organizační schéma

 

Sjezd OS KOVO

Sjezd OS KOVO je nejvyšším orgánem OS KOVO. Sjezd OS KOVO volí DaRK OS KOVO. Řádný sjezd OS KOVO se koná pravidelně každé čtyři roky....

Rada OS KOVO

Rada OS KOVO je nejvyšším orgánem OS KOVO v období mezi sjezdy OS KOVO. Je rozhodovacím orgánem při přijímání zásadních postupů k realizaci programu OS KOVO a usnesení sjezdu OS KOVO. Rada OS KOVO se odpovídá ze své činnosti sjezdu OS KOVO. Rada OS KOVO zasedá minimálně 2x ročně..

Předsednictvo OS KOVO

Předsednictvo OS KOVO je výkonným orgánem OS KOVO, řídícím činnost OS KOVO mezi zasedáními Rady OS KOVO. Svá zásadní rozhodnutí předkládá následně Radě OS KOVO. Předsednictvo OS KOVO zasedá zpravidla 1x za dva měsíce...

Krajské sdružení OS KOVO (KS OS KOVO)

KS OS KOVO je účelové seskupení ZO v rámci krajů, určené Sjezdem OS KOVO. KS OS KOVO je vytvořeno OS KOVO za účelem tvorby a provádění regionální svazové politiky ve smyslu programových cílů a zásad OS KOVO. KS OS KOVO ve své působnosti zejména koordinuje odborovou činnost v oblasti organizace, metodiky a informatiky, zaměstnanosti, BOZP, vzdělávání, mzdové politiky a kolektivního vyjednávání podle potřeb a požadavků příslušných ZO...

Volební obvod (VO)

VO je účelové seskupení ZO v rámci příslušného KS OS KOVO. O určení, do kterého VO patří konkrétní ZO, rozhoduje konference KS OS KOVO....

Základní organizace OS KOVO, sdružení základních organizací OS KOVO a jejich orgány

Základní organizační jednotkou OS KOVO je ZO. Minimální počet členů OS KOVO evidovaných v ZO je 5....

...podrobněji viz Stanovy OS KOVO

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem