Společně v práci ‒ kampaň industriAll k posílení kolektivního vyjednávání

Kolektivní vyjednávání v Evropě bylo v období krize a v po krizových letech oslabováno, v některých zemích dokonce téměř zlikvidováno. Evropské průmyslové svazy sdružené v odborové centrále industriAll Europe se tak rozhodly uspořádat kampaň na jeho podporu.

Proč?

Posílení kolektivního vyjednávání je klíčovou součástí boje za vyšší mzdy a lepší pracovní podmínky. Je také nástrojem pro sblížení pracovních a mzdových podmínek zaměstnanců napříč Evropou. Není spravedlivé, že zaměstnanci v zemích jižní a východní Evropy dostávají výrazně nižší mzdu za práci vykonávanou ve stejném tempu a kvalitě jako jejich západní a severní kolegové.

Cíl

Hlavním cílem kampaně je poukázat na přínosy a pozitivní dopady kolektivního vyjednávání pro zaměstnance. A nejen pro ně… Je také třeba zdůraznit, že kolektivní smlouvy jsou přínosné i pro zaměstnavatele, neboť zaručují ve firmě sociální smír. Spokojený zaměstnanec je efektivnější a produktivnější než zaměstnanec nespokojený až otrávený. Sociální smír je důležitý i pro celkovou atmosféru v zemi, má tedy pozitivní efekty i v oblasti společenské, tedy je přínosný i pro politiky.

Heslo

IndustriAll Europe vybral pro kampaň heslo Together at work, což znamená Společně v práci. Toto heslo je zvoleno velmi vhodně, má v zásadě dvojí význam – znamená jak „společně na pracovišti“, tak i „pracovat společně“. Význam hesla je široký a umožňuje propojit všechny cílové skupiny kampaně. Heslo v sobě zahrnuje jak zaměstnance, kteří spolupracují na pracovištích i v rámci odvětví, tak i spolupráci mezi sociálními partnery.

Základní poselství

Kampaň v sobě nese tato základní poselství:

  • Solidarita je základním kamenem kolektivního vyjednávání.
  • Organizace na pracovišti je postavená na společných zkušenostech zaměstnanců.
  • Kolektivní vyjednávání je konkrétním projevem solidarity v práci.
  • Kolektivní vyjednávání bylo záměrně oslabeno s cílem prosadit úsporné balíčky a obnovit ziskovost podniků na úkor zaměstnanců.
  • Kolektivní vyjednávání je přínosem nejen pro zaměstnance, kteří z kolektivní smlouvy čerpají výhody, ale i pro společnost jako celek.
  • Kolektivní vyjednávání je klíčovým nástrojem spravedlivé transformace průmyslu.

Časový rámec

Kampaň proběhne v období od září 2019 do března 2020, tedy během sedmi měsíců.

Kampaň na evropské úrovni odstartuje zahajovací akcí v Bruselu dne 26. září 2019. Na této akci budou kromě odborářů zastoupeni zaměstnavatelé a politici především z řad nově zvolených poslanců Evropského parlamentu. Tato zahajovací akce má za cíl přinést příběhy zaměstnanců do centra evropské politiky a zvýšit povědomí mezi nově zvolenými členy Evropského parlamentu o nutnosti politické podpory kolektivního vyjednávání. V tomto období budou hlavní cílovou skupinou poslanci Evropského parlamentu, aby se tak hned na začátku svého funkčního období seznámili s problémy zaměstnanců v Evropě.

S prioritami dalších měsíců kampaně se budeme seznamovat postupně.

Aktivity a prostředky

V rámci kampaně se budou konat dvě společné aktivity – zahajovací akce v září 2019 a akce v rámci Evropského akčního týdne. Kromě toho budou k dispozici svědecká videa, analytické zprávy, informační letáky, informační grafiky, plakáty a obrázky. Dále se bude používat speciální webová stránka s interaktivní mapou, kde budou k dispozici všechny informace o probíhající kampani včetně zpráv o aktivitách z jednotlivých zemí. V kampani se také budou hojně využívat sociální sítě.

Co se v rámci kampaně chystá v OS KOVO?

Již v průběhu léta se některé ZO OS KOVO podílely na natáčení videí pro kampaň. Videa byla natáčena jak profesionálním týmem vyslaným industriAll Europe, tak vlastními silami OS KOVO. Předsednictva OS KOVO a OZ KOVO se tématem kampaně zabývala na společném jednání dne 5. září 2019, kde si vyměnili informace o přípravách na kampaň ve svých zemích. Zástupci OS KOVO se zúčastní zahajovací akce v Bruselu. Kampaň bude v OS KOVO probíhat na všech jednáních orgánů OS KOVO, počínaje volebními obvody a sekcemi konče. Pro tyto účely je zpracována prezentace OS KOVO, která obsahuje i množství zajímavých údajů o tom, jaké jsou rozdíly v podnicích pokrytých kolektivními smlouvami oproti těm bez kolektivních smluv. Tato prezentace bude k dispozici všem ZO OS KOVO. OS KOVO využije veškeré materiály zpracované industriAll Europe. Bude mít i vlastní propagační materiály, např. roll-up s tématem kampaně. V časopise Kovák č. 16 je zveřejněn úvodní článek předsedy ke kampani Together at Work, v dalších číslech budou postupně zveřejňovány další články s tématikou kolektivního vyjednávání v ČR i Evropě. OS KOVO se samozřejmě zapojí do Evropského akčního týdne. 

Co od kampaně očekáváme, tedy co by kolektivnímu vyjednávání v kovoprůmyslu měla kampaň přinést?

Smyslem kampaně je především propagovat dobré výsledky kolektivního vyjednávání. K tomu budou využity jak dobré příklady z českého kovoprůmyslu, tak i evropské materiály. Propagace dobrých výsledků by měla přivést do odborových řad nové členy, čímž by došlo k posílení postavení ZO OS KOVO a svazu samého při vyjednávání se zaměstnavateli a politiky. Kampaň by měla přispět ke zvýšení povědomí o kolektivním vyjednávání a jeho prospěšnosti u veřejnosti, zaměstnavatelů, členů i nečlenů odborů. Celkově by se mohla zlepšit image českých kováckých odborů na všech úrovních.

Prostřednictvím kampaně budeme i nadále prosazovat princip stejné mzdy za stejnou práci v Evropě, tedy princip, který industriAll Europe zahrnul mezi své priority na kongresu v roce 2016, kde byla přijata rezoluce Stejná mzda za stejnou práci a solidarita v EU.

Přímý proklik na web kampaně na OS KOVO

(red,ap)

 

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem