Odborový svaz KOVO

je občanské sdružení, jehož hlavním cílem je prosazování důstojných pracovních a sociálních podmínek a obhajoba oprávněných zájmů jeho členů. OS KOVO je největší odborovou organizací v ČR, která sdružuje více než 80 000 členů nejen z kovoprůmyslu. Kromě činnosti v této profesní oblasti se aktivně podílí na řešení problémů státní sociální politiky, zaměstnanosti a postavení zaměstnanců a prosazuje principy demokracie a občanské snášenlivosti. OS KOVO je členem Českomoravské konfederace odborových svazů a řady mezinárodních odborových sdružení (IndustriAll Global a IndustriAll Europe).

Členem OS KOVO může být každá fyzická osoba po ukončení povinné školní docházky bez rozdílu pohlaví, národnosti, státní příslušnosti, rasy, politického a náboženského přesvědčení. Osoby samostatně výdělečně činné mohou být členy OS KOVO v případě, že jsou současně jako zaměstnanci v základním pracovněprávním vztahu. Práva těchto členů OS KOVO budou vykonávána pouze v souvislosti s tímto vztahem. Základní organizační jednotkou OS KOVO s právní osobností jsou základní organizace (ZO). ZO jsou oprávněny nakládat se svým majetkem, vstupovat do smluvních vztahů s jinými fyzickými a právnickými osobami, v právních vztazích vystupují svým jménem a nesou odpovědnost, vyplývající z těchto vztahů. Členové OS KOVO uplatňují svá práva a plní svoje povinnosti vyplývající z členství prostřednictvím ZO. Hlavními dokumenty ZO jsou Statut, Volební řád a Zásady hospodaření ZO. Minimální počet členů základní organizace je pět.

U zaměstnavatelů může působit OS KOVO také prostřednictvím seskupení členů. Seskupení členů je organizační jednotka OS KOVO bez právní osobnosti. Minimální počet členů OS KOVO v seskupení členů jsou 3. Odborovým zástupcem nebo členem výboru seskupení může být člen OS KOVO evidovaný při Regionálním pracovišti  OS KOVO v seskupení členů, zaměstnanec OS KOVO, zmocněnec Krajského sdružení OS KOVO, zástupce Krajského sdružení OS KOVO v Radě OS KOVO nebo jiný člen OS KOVO pověřený Výkonným vedením OS KOVO.

Všem organizačním jednotkám poskytují servis odborná pracoviště OS, působící buď na centrále OS KOVO v Praze, nebo v regionech.

 

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem