Plán “Agenda nových ocelářských dovedností”: Průmyslem řízená udržitelná evropská agenda a strategie ocelářských dovedností (ESSA)

 

Projektová brožura

ve formátu PDF

Dokument: Keriéra v ocelářském sektoru (PDF)
Dokument: Technologie v ocelářském průmyslu (PDF)

Střednědobá konference "Dovednosti a pracovní místa osvědčená pro budoucí ocelářský průmysl” se uskuteční online 27.- 28. května 2021 ve spolupráci s Evropskou ocelářskou technologickou platformou ESTEP.

 

Klíčová slova: vzdělávání, evropská dimenze, inovace

Doba trvání projektu: 01.01.2019 - 31.12.2022

Financování projektu: EU ERASMUS+

Popis projektu (stručný):

ESSA realizuje průmyslem řízený, udržitelný a koordinovaný plán evropské agendy pro ocelářské dovednosti. Strategie plánu pro rozvoj lidského kapitálu prostřednictvím Sektorové dovednostní aliance (SSA) je realizována v rámci procesu sociálních inovací zahrnujících širokou škálu klíčových zúčastněných stran ocelářského průmyslu: společnosti, poskytovatelé vzdělávání a odborné přípravy, výzkumné instituce, sociální partneři (evropské a národní ocelářské asociace a odbory), jakož i odborníky z odvětví.

Spolupracující partneři:

 • Ocelářské společnosti:
  ThyssenKruppSteel Europe, ArcelorMittal (Polsko, Španělsko), Salzgitter AG, Sidenor, BARNA (Celsa Group)
 • Poskytovatelé vzdělávání a školení:
  Ocelářský institut VDEh, IMZ, Scuola Superiore Sant'Anna, TKSE školící centrum, AM Španělsko, Světová ocelářská univerzita
 • Ocelářské asociace a sociální partrneři:
  EUROFER, ESTEP, industriALL Europe, Světová ocelářská asociace, UNESID, Polská ocelářská platforma, Německá ocelářská federace, Evropská asociace oceli válcované za studena CIELFFA, Asociace finských ocelářů a producentů kovu, OS KOVO
 • Výzkumné instituce:
  TU Univerzita Dortmund, Univerzita Cardiff, Universita Deusto, CSM/RINA, Visionary Analytics
 • Přidružení partneři:
  IndustriALL (European Industry Union), Industriarbetsgivarna (Švédská průmyslová federace), ESTEP Evropská ocelářská technologická platforma, Polská ocelářská platforma, Celsa Group (zastupuje ocelářské podniky z Francie, Norska, Walesu, Polska a Španělska), Enrico Gibellieri (Expert na evropské ocelářství), Community (odborový svaz UK), EIT Surové materiály

Cíle projektu:

ESSA usiluje o vytvoření průmyslem řízeného, udržitelného a koordinovaného plánu evropské agendy dovedností v ocelářství, na úrovni EU a plán jeho zavádění do členských států, kde existuje ocelářství. Hlavní cíle jsou:

 • Proaktivní přizpůsobení dovedností
 • Nové požadavky na školení a učební osnovy/kurikula (včetně nových způsobů krátkodobé implementace jak v rámci jednotlivých společností, tak i vzdělávacích a školících institucí)
 • Politická podpůrná opatření mobilizací a integrací zúčastněných stran a tvůrců politik na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni
  Úspěšné odvětvové systémy zvyšování kvalifikace a účinné řízení znalostí
 • Větší zatraktivnění ocelářského průmyslu a kariéry pro talentované lidi (nábor a udržení)
 • Klíčové ukazatele výkonu (KPI) pro neustálé sledování úspěchu a potřeb přizpůsobení.

Popis projektu (dlouhý):

Hospodářský, digitální a technologický vývoj, jakož i zvyšující se energetická účinnost a požadavky na životní prostředí, představují pro evropský (a celosvětový) ocelářský průmysl řadu výzev, v neposlední řadě je třeba neustále aktualizovat kvalifikační, znalostní a dovednostní profil pracovní síly. Cílem tohoto projektu je realizovat průmyslem řízený, udržitelný a koordinovaný plán pro Evropskou agendu v oblasti ocelářských dovedností (ESSA) a řešit výše uvedené výzvy okamžitým a trvalým způsobem. Vypracuje plán pro rozvoj lidského kapitálu prostřednictvím Sektorové dovednostní aliance (SSA), v rámci procesu sociální inovace zahrnující širokou škálu klíčových zúčastněných stran: společnosti, poskytovatelé vzdělávání a odborné přípravy, výzkumné instituce, sociální partneři (evropské a národní ocelářské asociace a odbory), jakož i odborníky z odvětví. Na základě solidních základů poskytnutých předchozími a probíhajícími odvětvovými iniciativami (např. ESTEP) a výzkumem (např. GT-VET) poskytne tento projekt konsolidovaný přístup k řešení požadavků a výzev v odvětví, zaměřených zejména na lidi a dovednosti nezbytné pro globálně konkurenceschopný průmysl. Projekt vyvine konkrétní a praktické strategie a programy (moduly a nástroje) v souvislosti s anticipací dovednostních požadavků.

Podpůrný strategický rámec bude podporovat dva hlavní cíle:

 1. Proaktivní identifikaci kvalifikačních potřeb a požadavků na budování vhodného školení a učebních osnov, včetně strategické implementace nových obsahů odborného vzdělávání a pedagogik (včetně rozvoje odborné přípravy) napříč odvětvím (čímž se umožní vzájemné uznávání dovedností a odborné přípravy v tomto odvětví a podpoří mobilita), jak v rámci společností, tak i vzdělávacích a školících institucí;
 2. Identifikaci, rozvoj a podporu úspěšných odvětvových náborových a rekvalifikačních programů (včetně výměny stávajících nástrojů a osvědčených postupů) a vývoj prvních (rámcových) vzdělávacích nástrojů pro i) účinné řízení znalostí směrem k rozvoji talentů a mobilitě a ii) řešení problémů s náborem (např. atraktivita průmyslu) pro rozšíření fondu talentů a vytvoření rozmanitější pracovní síly;

Tyto dva principiální cíle budou podpořeny:

 1. Vytvořením databáze oborových povolání, pracovních pozic a požadavků na dovednosti pro usnadnění i) náboru; ii) hledání zaměstnání; iii) poskytování dovedností a školení na místní úrovni, úrovni členských států a EU a iv) analýzou potřebných dovedností;
 2. Zajištěním politických podpůrných opatření prostřednictvím Dovednostní aliance pro mobilizaci a integraci (odvětvových) zúčastněných stran a tvůrců politik na úrovni EU a členských států;
 3. Vývojem klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) v rámci ustavené Dovednostní aliance pro průběžné sledování úspěchu s ohledem na cíle 1) a 2), jakož i proaktivní přizpůsobení ESSA pro řešení vznikajících výzev. 

Metodologický přístup:

Projekt je zřízen jako proces sociální inovace, který integruje všechny relevantní zúčastněné strany do procesu spoluvytváření a zvažuje společenský (sociální, ekonomický, environmentální) dopad hned od začátku. Na tomto pozadí se vývoj plánu ESSA zabývá těmito činnostmi:

 • kombinuje evropský přeshraniční odvětvový přístup s národními / regionálními specifikacemi, zapojením vnitrostátních a regionálních orgánů
 • zahrnuje spolupráci společností a výzkumných / vzdělávacích / školících institucí
 • zapojuje sociální partnerství (evropské a pro vybrané pilotní členské státy)
 • zřizuje systém předvídání a proaktivní identifikace aktuálních budoucích požadavků, řízených a provozovaných ocelářským průmyslem
 • rozvíjí konkrétní nástroje a činnosti společně s dotčenými lidmi (jako jsou personalisté, technici a inženýři, pracovníci, školitelé a učitelé)
 • podporuje vzájemně propojený a společný rozvoj průmyslu 4.0 a práce 4.0
 • v neposlední řadě: zajišťuje meziodvětvový rozvoj a výměnu zástupců průmyslu, společností, politiky, vědy a vzdělávání.

Vše je prováděno prostřednictvím osmi pracovních balíčků/skupin:
 

 • WP1: Management
 • WP2: Technologický a ekonomický rozvoj a předvídavost (digitální transformace, průmysl 4.0)
 • WP3: (Společnost) Požadavky na dovednosti a předvídání (dovednosti, znalosti, kompetence; práce 4.0)
 • WP4: Požadavky a předpisy týkající se odborného vzdělávání a přípravy / národní systémy odborného vzdělávání a přípravy (příslušné požadavky a předpisy pro plán)
 • WP5: Evropský plán rozvoje (včetně školení a školících modulů pro školitele, provázanost s existujícími nástroji EU jako jsou EQF, ECVET, atd.)
 • WP6: Přenos, provádění a monitorování – spolupráce a šíření (na úrovni EU a na úrovni členských států) (ocelářské asociace, instituce systému odborného vzdělávání a přípravy, národní příprava na zavádění, spolupráce s dalšími odvětvími, která rozvíjejí plán)
 • WP7: Politická doporučení (včetně spolupráce s EU a zúčastněných stran, národních finančních institucí)
 • WP8: Zajištění kvality

 

Domovská stránka:

https://www.estep.eu/essa
vás odkáže na domovskou stránku ESSA.

 

Výzkumná oblast:

Práce a vzdělávání v Evropě

 

Vedení projektu

Antonius Schröder

Telefon: +49 231 755-90283

 

Zaměstnanci

Dr. Michael Kohlgrüber

Telefon: +49 231 755-90262

 

Zpracování

Beata Lewandowska

Telefon: +49 231 755-90243

 

Kontaktní osoby za OS KOVO:

Roman Ďurčo – roman.durco@vitkovicesteel.com

Marcel Pielesz – marcel.pielesz@trz.cz

Dana Sakařová – sakarova.dana@cmkos.cz

Youtube: 

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem