Image
English
Image
Image
Image
Image

Какво са синдикатите

В обществото и особено сред младите хора се разпространяват много митове и неправилни представи относно това, какво представляват синдикатите, каква е тяхната мисия и каква е тяхната функция. Сред тях са например твърдения, че синдикатите са някакъв държавен орган, финансиран от данъците.

Синдикатите са юридически лица под формата на сдружения - предимно на работници и служители, създадени с цел да защитават трудовите, икономически, политически, социални и други интереси на своите членове. След прекодифицирането на частното право към 1. януари 2014 г. по отношение на синдикалните организации се прилага съответно регламентацията на правото на сдружаване.

Съгласно Хартата на основните права и свободи и Кодекса на труда синдикатите са представители на работниците и служителите. При работодателя синдикатите имат право на:

 • информация (например за икономическото и финансово състояние на работодателя)
 • консултиране (например при определяне на размера на възстановяването на имуществени щети на работник или служител )
 • контрол (например на условията за труд и БЗУТ)
 • участие при вземане на решения (например при издаване на плана за ползване на отпуски)
 • колективно преговаряне и сключване на колективни трудови договори.

Синдикатите се финансират от членските вноски на своите членове. Синдикатите често смятат за преживелица от комунистическия режим, но всъщност историята на синдикатите у нас датира далеч преди комунистическия режим (до втората половина на 19 век) и с идеята за синдикално сдружаване бе злоупотребена от тоталитарния режим.

Друг мит е, че синдикатите са някакъв инструмент или „удължена ръка“ на политическите партии. Всъщност синдикатите са независимо и неполитическо гражданско сдружение, чиято цел и предназначение е да защитава икономическите и социалните интереси на работниците и служителите. Въпреки факта, че самите синдикати не се занимават с политическа дейност, като част от тяхната дейност, когато защитават интересите и правата на работниците и служителите, те трябва да комуникират с представители на държавата, така и с отделните политически партии, което обаче не ги прави политически субект.

Дейност и мисия на синдикатите

Основната мисия на синдикатите е да представляват и защитават икономическите и социални интереси на работниците и служителите. Правото на работниците и служителите свободно да се сдружават в синдикални организации и правото на синдикатите свободно да развиват дейността си е гарантирано както в рамките на чешкия конституционен ред, така и в международни правни документи. Такива по-специално са Всеобщата декларация за правата на човека, Международния пакт за икономически, социални и културни права или Европейската конвенция за правата на човека. Правата на синдикатите са формулирани и в конвенциите на Международната организация на труда, специализирана организация на ООН, която работи на тристранен принцип и в нейната дейност участват не само правителствата, но и синдикатите и работодателите. По отношение на работодателите синдикатите не се явяват съперници, а представител на работниците и служителите и социален партньор. Те хармонизират отношенията между работодателя и неговите работници и служители. При работодателите дейността на синдикатите не е насочена само към подобряване на условията на труд, осигуряване на безопасност на труда и стремеж към справедлива оценка на труда на работниците и служителите. Синдикатите се стремят и да подобряват комуникацията и да укрепват взаимно откритите отношения между работодателя и неговите работници и служители.
Затова синдикатите не могат да се разглеждат като някой, който пречи на икономическото развитие на работодателите. Напротив, факт е, че развитият социален диалог и качествената комуникация между работниците и служителите и работодателя, конструктивните им взаимоотношения, изградени върху социалния мир, водят до по-висока ефективност и производителност на труда. Това са инструменти, които повишават конкурентоспособността и просперитета на работодателите.
Следователно мисията на синдикатите е да защитават интересите на работниците и служителите, да защитават техните права в трудовите правоотношения и да допринасят за развитието на социално сплотено и демократично гражданско общество.
Основните ценности на синдикатите са социално партньорство, демократичност, откритост и солидарност.

За какво са полезни синдикатите?

Работникът или служителят сам по себе си не е толкова силен партньор за работодателя. Той винаги остава по-слабата страна и получава късия край на клечката. Следователно работниците служителите могат да отстояват правата си само заедно.

Синдикатите са за Теб един вид гаранция в Твоята работа, защото синдикалната организация може да ти помогне да отстояваш своите права и нужди пред работодателя. Чрез колективен трудов договор те могат да договорят за Теб увеличение на заплатата и удължен годишен отпуск, намаляване на продължителността работното време и безопасни условия на труд и среда.

Само синдикатите могат да сключват колективен трудов договор с работодателя. Колективният трудов договор е резултат от преговори между работодателя и синдикалната организация. Това е ефективен и обвързващ инструмент за постигане на достойни, благоприятни и справедливи условия на труд.

Синдикатите оказват съдействие при предотвратяване на конфликти и разрешаване на проблеми в работата. Предоставят и безплатни правни консултации, а в краен случай и процесуално представителство по трудово-правни спорове.

Синдикатите са тук, защото знаят, могат да допринесат за подобряване на комуникацията между работодателя и работниците и служителите, за постигане на добра фирмена култура и приятна работна атмосфера. Знаят как да предотвратяват или решават последствията от негативни явления като мобинг, босинг , дискриминация и тормоз на работното място.

Синдикатите могат да изпълняват своите функции и мисия само, ако са достатъчно репрезентативни и разчитат на силна членска база. А на това можеш да повлияеш и Ти!

 

С какво могат да ми бъдат полезни синдикатите?

 • преговарят за увеличение на заплатата ми
 • помагат ми при решаване на проблеми в работата
 • предоставят ми защита от уволнение
 • предоставят ми безплатни правни консултации
 • договарят за мен по високи компенсации
 • осигуряват ми по-дълъг отпуск
 • контролират безопасността на труда
 • подобряват комуникацията между работника или служителя и работодателя
 • допринасят за създаването на по-добра фирмена култура
 • договорят по-високи надбавки за нощен труд или в неработни дни
 • осигуряват ми бенефити като ваучери за храна или надбавка за почивка


Защо да членувам в синдикат?

 • защото искам по-високо заплащане за работата си
 • защото ще ми помогнат да решавам проблеми в работата
 • защото синдикатите допринасят за съчетаването на семейния и професионалния живот
 • защото искам да знам, какво се случва при моя работодател
 • защото мога да участвам в подобряването на условията на труд
 • защото не искам да търпя нарушаване на законите от страна на работодателя
 • защото искам да влияя на събитията в работата
 • защото ще получа повече бенефити, изгоди и отстъпки

 

Заявление за членство

Ако те заинтересуваха преимуществата от членството в Синдикалния съюз КОВО и искаш да си част от голямо и силно семейство от синдикалисти, попълни заявление при своята основна организация. Образци на заявлението за членство на твоя език ще намериш в приложението. Заявлението трябва да бъде попълнено на чешки език.