Image
English
Image
Image
Image

Plán “Agenda nových ocelářských dovedností”: Průmyslem řízená udržitelná evropská agenda a strategie ocelářských dovedností (ESSA)

logo ESSA

Závěrečná konference k projektu ESSA proběhne 11.5.2023 od 09:00 do 17:30 v Německu (Duisburg) nebo přes ZOOM. Jde o důležitou akci z pohledu ocelářského průmyslu, který se potýká se zelenou, digitální a sociální transformací.

konference

Projektová brožura

Brozura essa

ve formátu PDF

Dokument: Keriéra v ocelářském sektoru (PDF)
Dokument: Technologie v ocelářském průmyslu (PDF)

Závěrečná konference Evropské ocelářské dovednostní aliance (ESSA)

Final Conference of the European Steel Skills Alliance (ESSA)

 

 

Střednědobá konference "Dovednosti a pracovní místa osvědčená pro budoucí ocelářský průmysl” se uskuteční online 27.- 28. května 2021 ve spolupráci s Evropskou ocelářskou technologickou platformou ESTEP.

 

Klíčová slova: vzdělávání, evropská dimenze, inovace

Doba trvání projektu: 01.01.2019 - 31.12.2022

Financování projektu: EU ERASMUS+

Popis projektu (stručný):

ESSA realizuje průmyslem řízený, udržitelný a koordinovaný plán evropské agendy pro ocelářské dovednosti. Strategie plánu pro rozvoj lidského kapitálu prostřednictvím Sektorové dovednostní aliance (SSA) je realizována v rámci procesu sociálních inovací zahrnujících širokou škálu klíčových zúčastněných stran ocelářského průmyslu: společnosti, poskytovatelé vzdělávání a odborné přípravy, výzkumné instituce, sociální partneři (evropské a národní ocelářské asociace a odbory), jakož i odborníky z odvětví.

Spolupracující partneři:

   • Ocelářské společnosti:
    ThyssenKruppSteel Europe, ArcelorMittal (Polsko, Španělsko), Salzgitter AG, Sidenor, BARNA (Celsa Group)
   • Poskytovatelé vzdělávání a školení:
    Ocelářský institut VDEh, IMZ, Scuola Superiore Sant'Anna, TKSE školící centrum, AM Španělsko, Světová ocelářská univerzita
   • Ocelářské asociace a sociální partrneři:
    EUROFER, ESTEP, industriALL Europe, Světová ocelářská asociace, UNESID, Polská ocelářská platforma, Německá ocelářská federace, Evropská asociace oceli válcované za studena CIELFFA, Asociace finských ocelářů a producentů kovu, OS KOVO
   • Výzkumné instituce:
    TU Univerzita Dortmund, Univerzita Cardiff, Universita Deusto, CSM/RINA, Visionary Analytics
   • Přidružení partneři:
    IndustriALL (European Industry Union), Industriarbetsgivarna (Švédská průmyslová federace), ESTEP Evropská ocelářská technologická platforma, Polská ocelářská platforma, Celsa Group (zastupuje ocelářské podniky z Francie, Norska, Walesu, Polska a Španělska), Enrico Gibellieri (Expert na evropské ocelářství), Community (odborový svaz UK), EIT Surové materiály


Cíle projektu:

ESSA usiluje o vytvoření průmyslem řízeného, udržitelného a koordinovaného plánu evropské agendy dovedností v ocelářství, na úrovni EU a plán jeho zavádění do členských států, kde existuje ocelářství. Hlavní cíle jsou:

   • Proaktivní přizpůsobení dovedností
   • Nové požadavky na školení a učební osnovy/kurikula (včetně nových způsobů krátkodobé implementace jak v rámci jednotlivých společností, tak i vzdělávacích a školících institucí)
   • Politická podpůrná opatření mobilizací a integrací zúčastněných stran a tvůrců politik na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni
    Úspěšné odvětvové systémy zvyšování kvalifikace a účinné řízení znalostí
   • Větší zatraktivnění ocelářského průmyslu a kariéry pro talentované lidi (nábor a udržení)
   • Klíčové ukazatele výkonu (KPI) pro neustálé sledování úspěchu a potřeb přizpůsobení.

Popis projektu (dlouhý):

Hospodářský, digitální a technologický vývoj, jakož i zvyšující se energetická účinnost a požadavky na životní prostředí, představují pro evropský (a celosvětový) ocelářský průmysl řadu výzev, v neposlední řadě je třeba neustále aktualizovat kvalifikační, znalostní a dovednostní profil pracovní síly. Cílem tohoto projektu je realizovat průmyslem řízený, udržitelný a koordinovaný plán pro Evropskou agendu v oblasti ocelářských dovedností (ESSA) a řešit výše uvedené výzvy okamžitým a trvalým způsobem. Vypracuje plán pro rozvoj lidského kapitálu prostřednictvím Sektorové dovednostní aliance (SSA), v rámci procesu sociální inovace zahrnující širokou škálu klíčových zúčastněných stran: společnosti, poskytovatelé vzdělávání a odborné přípravy, výzkumné instituce, sociální partneři (evropské a národní ocelářské asociace a odbory), jakož i odborníky z odvětví. Na základě solidních základů poskytnutých předchozími a probíhajícími odvětvovými iniciativami (např. ESTEP) a výzkumem (např. GT-VET) poskytne tento projekt konsolidovaný přístup k řešení požadavků a výzev v odvětví, zaměřených zejména na lidi a dovednosti nezbytné pro globálně konkurenceschopný průmysl. Projekt vyvine konkrétní a praktické strategie a programy (moduly a nástroje) v souvislosti s anticipací dovednostních požadavků.

Podpůrný strategický rámec bude podporovat dva hlavní cíle:

   1. Proaktivní identifikaci kvalifikačních potřeb a požadavků na budování vhodného školení a učebních osnov, včetně strategické implementace nových obsahů odborného vzdělávání a pedagogik (včetně rozvoje odborné přípravy) napříč odvětvím (čímž se umožní vzájemné uznávání dovedností a odborné přípravy v tomto odvětví a podpoří mobilita), jak v rámci společností, tak i vzdělávacích a školících institucí;
   2. Identifikaci, rozvoj a podporu úspěšných odvětvových náborových a rekvalifikačních programů (včetně výměny stávajících nástrojů a osvědčených postupů) a vývoj prvních (rámcových) vzdělávacích nástrojů pro i) účinné řízení znalostí směrem k rozvoji talentů a mobilitě a ii) řešení problémů s náborem (např. atraktivita průmyslu) pro rozšíření fondu talentů a vytvoření rozmanitější pracovní síly;

Tyto dva principiální cíle budou podpořeny:

   1. Vytvořením databáze oborových povolání, pracovních pozic a požadavků na dovednosti pro usnadnění i) náboru; ii) hledání zaměstnání; iii) poskytování dovedností a školení na místní úrovni, úrovni členských států a EU a iv) analýzou potřebných dovedností;
   2. Zajištěním politických podpůrných opatření prostřednictvím Dovednostní aliance pro mobilizaci a integraci (odvětvových) zúčastněných stran a tvůrců politik na úrovni EU a členských států;
   3. Vývojem klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) v rámci ustavené Dovednostní aliance pro průběžné sledování úspěchu s ohledem na cíle 1) a 2), jakož i proaktivní přizpůsobení ESSA pro řešení vznikajících výzev. 

Metodologický přístup:

Projekt je zřízen jako proces sociální inovace, který integruje všechny relevantní zúčastněné strany do procesu spoluvytváření a zvažuje společenský (sociální, ekonomický, environmentální) dopad hned od začátku. Na tomto pozadí se vývoj plánu ESSA zabývá těmito činnostmi:

   • kombinuje evropský přeshraniční odvětvový přístup s národními / regionálními specifikacemi, zapojením vnitrostátních a regionálních orgánů
   • zahrnuje spolupráci společností a výzkumných / vzdělávacích / školících institucí
   • zapojuje sociální partnerství (evropské a pro vybrané pilotní členské státy)
   • zřizuje systém předvídání a proaktivní identifikace aktuálních budoucích požadavků, řízených a provozovaných ocelářským průmyslem
   • rozvíjí konkrétní nástroje a činnosti společně s dotčenými lidmi (jako jsou personalisté, technici a inženýři, pracovníci, školitelé a učitelé)
   • podporuje vzájemně propojený a společný rozvoj průmyslu 4.0 a práce 4.0
   • v neposlední řadě: zajišťuje meziodvětvový rozvoj a výměnu zástupců průmyslu, společností, politiky, vědy a vzdělávání.

Vše je prováděno prostřednictvím osmi pracovních balíčků/skupin:
 

   • WP1: Management
   • WP2: Technologický a ekonomický rozvoj a předvídavost (digitální transformace, průmysl 4.0)
   • WP3: (Společnost) Požadavky na dovednosti a předvídání (dovednosti, znalosti, kompetence; práce 4.0)
   • WP4: Požadavky a předpisy týkající se odborného vzdělávání a přípravy / národní systémy odborného vzdělávání a přípravy (příslušné požadavky a předpisy pro plán)
   • WP5: Evropský plán rozvoje (včetně školení a školících modulů pro školitele, provázanost s existujícími nástroji EU jako jsou EQF, ECVET, atd.)
   • WP6: Přenos, provádění a monitorování – spolupráce a šíření (na úrovni EU a na úrovni členských států) (ocelářské asociace, instituce systému odborného vzdělávání a přípravy, národní příprava na zavádění, spolupráce s dalšími odvětvími, která rozvíjejí plán)
   • WP7: Politická doporučení (včetně spolupráce s EU a zúčastněných stran, národních finančních institucí)
   • WP8: Zajištění kvality

 


Pokračování implementace projektu ESSA – Moravskoslezský region

Koordinační zasedání, online – 23.8.2021

Účastníci:

ESSA Projekt: Antonius Schroder, Clara Behrend, Adrian Götting

OS KOVO: Roman Ďurčo, Marcel Pielesz, D.Sakařová

Moravskoslezský kraj:
Ing. Kateřina Nogolová – personální ředitelka Vítkovice steel
Ing.Ivo Žižka – personální ředitel TŽ
Ing. Daniel Urban – ocelářská unie
Ing. Aleš Adamus – ředitel SOŠ Třineckých železáren
Mgr. Milan Majdák - Vedoucí učitel OV Střední škola elektrotechnická Ostrava
Ing. Jiří Krhut - ředitel Odboru zaměstnanosti a EU ( ÚP Ostrava)
Mgr. Martin Navrátil, Ph.D. – ředitel MSPAKT
David Sventek - Předseda představenstva, Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci

ESSA – je ve zkratce aliancí pro rozvoj dovedností v ocelářském průmyslu – plán který by měl reagovat na potřeby sektoru a oborů a zjišťování potřeb oboru, pokud jde o dovednosti.

Hlavním cílem projektu je dosáhnout toho, aby byly přizpůsobeny dovednosti proaktivně – nové osnovy, nové náplně, kratší školení ve firmách a vzdělávacích institucí. Není jednoduché najít propojení mezi systémy odborného školství v Evropě a s průmyslem, aby se našlo to, co je v průmyslu potřeba. V rámci projektu se obracíme i na politiky a snažíme se nastavit systémy vedoucí ke zlepšení dovedností a znalostí a zatraktivnění ocelářského průmyslu – atraktivita průmyslu pro mladé a jak si je udržet. Chceme vybudovat ocelářský průmysl, který je proaktivně zapojen do adaptace znalostí a dovedností. Do projektu jsou zapojeny různé vzdělávací instituce, ocelářské platformy, obchodní komory, asociace zastupující výrobce a zpracovatele. Projekt pokrývá díky našim členům celé ocelářství v Evropě a snaží se o udržitelné propojení s jednotlivými zeměmi a ocelářskými regiony.

Projekt ESSA by měl být postupně zaváděn do praxe při zaměření na jednotlivé ocelářské regiony, což je v případě ČR Moravskoslezský region. V rámci tohoto první online jednání diskutovali účastníci možnosti z pohledu zástupců různých institucí, působících v ČR. Všichni se shodli na důležitosti ocelářství pro českou ekonomiku a další sektory, které s ním jsou provázány. V diskusi byly rovněž zmíněny problémy s atraktivitou sektoru, se kterými se potýkáme i v ČR, ale i problémy související s dlouhodobým nefungování duálního vzdělávání. Účastníci se shodli, že pro region a ocelářský průmysl jsou dovednosti klíčové, zejména pokud jde o budoucnost.

Očekávané výsledky projektu – proaktivní přizpůsobení pracovní síly, implementace, zvýšení atraktivity průmyslu pro talentované lidi. V rámci projektu analyzujeme technologický vývoj a snažíme se předvídat předpokládané dovednosti, požadavky na dovednosti ze strany společnosti, a to vše propojit s odborným vzděláváním. Máme evropský plán (blueprint) – praktický rámec pro cílové skupiny. Ten bychom měli implementovat do ocelářských asociací. Prototyp plánu je charakterizovaný tím, že obsahuje požadavky na technologie a finanční požadavky. Plán vede ke strategiím a opatřením, která je třeba realizovat – formou aliancí.

Diskuse o konkrétní implementaci projektu bude pokračovat v rámci dalších aktivit organizovaných v rámci projektu, jako jsou například kulaté stoly organizované na regionální úrovni, určené pro jednotlivé zainteresované strany, které budou mít zájem do budoucna spolupracovat. Pokud jde o regionální aktivity, existuje faktor úspěchu – pro úspěch je třeba spojit síly dohromady a říci si, že zlepšíme ocelářskou výrobu, která je nejdůležitější součástí výrobní ekonomiky.

 

Dokumenty k projektu:

Prezentace k projektu česky / English

Prezentace Implementace Česká republika: Národní zavádění se zaměřením na Moravskoslezský kraj česky / English


Domovská stránka:

https://www.estep.eu/essa
vás odkáže na domovskou stránku ESSA.

 

Výzkumná oblast:

Práce a vzdělávání v Evropě

 

Vedení projektu

Antonius Schröder

Telefon: +49 231 755-90283

 

Zaměstnanci

Dr. Michael Kohlgrüber

Telefon: +49 231 755-90262

 

Zpracování

Beata Lewandowska

Telefon: +49 231 755-90243

 

Kontaktní osoby za OS KOVO:

Roman Ďurčo – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Marcel Pielesz – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dana Sakařová – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.