Image
English
Image
Image
Image

Organizační schéma

Image

Orgány OS KOVO

Sjezd OS KOVO - je nejvyšším orgánem svazu. Řádný sjezd se koná pravidelně každé 4 roky. Delegáti sjezdu jsou voleni krajskými sdruženími. Sjezd projednává a schvaluje základní dokumenty a základní prvky organizační struktury.

Rada OS KOVO - je nejvyšším orgánem OS KOVO v období mezi sjezdy. Je rozhodovacím orgánem při přijímání zásadních postupů k realizaci programu OS KOVO a usnesení sjezdu OS KOVO. Radu OS KOVO tvoří zástupci Krajských sdružení, členové Předsednictva OS KOVO a předsedové odvětvových sekcí.

Předsednictvo OS KOVO - je výkonným orgánem svazu řídícím činnost OS KOVO mezi zasedáními Rady. Předsednictvo tvoří předseda svazu, tři místopředsedové, zmocněnci příslušných KS OS KOVO, předseda Rady sekcí.

Výkonné vedení OS KOVO - je statutárním orgánem OS KOVO. Řídí mezi zasedáními Předsednictva činnost OS KOVO v souladu s usneseními orgánů OS KOVO. Každý člen výkonného vedení odpovídá za svěřený úsek činnosti. Výkonné vedení tvoří předseda svazu a tři místopředsedové.

Dozorčí a revizní komise -  je třináctičlenný orgán. Jeho hlavní náplní je kontrola dodržování pravidel, vyplývajících z platných dokumentů svazu při činnosti jednotlivých složek svazu.

 

Organizační jednotky OS KOVO

OS KOVO se člení na organizační jednotky s právní osobností a bez právní osobnosti. Organizační jednotky vytvářejí své orgány.

Organizační jednotky s právní osobností:

Základní organizace OS KOVO - je základní organizační jednotkou OS KOVO. ZO mají právní osobnost a jsou oprávněny jednat svým jménem. Jsou oprávněny nakládat se svým majetkem, vstupovat do smluvních vztahů s jinými fyzickými a právnickými osobami, v právních vztazích vystupují svým jménem a nesou odpovědnost, vyplývající z těchto vztahů. Členové OS KOVO uplatňují svá práva a plní svoje povinnosti vyplývající z členství prostřednictvím ZO. Hlavními dokumenty ZO jsou Statut, Volební řád a Zásady hospodaření ZO.

Sdružení základních organizací - je organizační jednotkou OS KOVO zřízenou za účelem koordinace a sjednocení činnosti základních organizací. Rozsah zastupování ZO sdružením základních organizací je vymezen statutem tohoto sdružení.

Organizační jednotky bez právní osobnosti:

Seskupení členů OS KOVO – je organizační jednotkou OS KOVO bez právní osobnosti. U zaměstnavatele, u kterého nepůsobí ZO, může působit OS KOVO prostřednictvím odborového zástupce, nebo výboru seskupení členů. Odborovým zástupcem nebo členem výboru seskupení může být člen OS KOVO evidovaný při RP OS KOVO v seskupení členů, zaměstnanec OS KOVO, zmocněnec OS KOVO nebo zástupce KS OS KOVO v Radě OS KOVO.

Volební obvod OS KOVO - VO je účelové seskupení ZO v rámci příslušného KS OS KOVO. VO zejména provádí volbu zástupce nebo zástupců příslušného KS OS KOVO v Radě OS KOVO. Zástupce příslušného KS se volbou v příslušném VO stává členem Rady OS KOVO.

Krajské sdružení OS KOVO - je účelové seskupení ZO v rámci krajů. KS OS KOVO ve své působnosti zejména koordinuje odborovou činnost v oblasti organizace, metodiky a informatiky, zaměstnanosti, BOZP, vzdělávání, mzdové politiky a kolektivního vyjednávání podle potřeb a požadavků příslušných ZO. Za KS vystupuje zmocněnec KS, kterého volí konference KS OS KOVO v počtu určeném pro každé KS sjezdem OS KOVO. Zmocněnec KS se volbou stává členem Předsednictva OS KOVO.

Odvětvové sekce - jednotlivé ZO a SČ mohou na obhajobu svých oprávněných zájmů a potřeb využívat také činnosti odvětvových sekcí. Sekce jsou budovány výlučně na odvětvovém principu. Jejich posláním je především činnost při kolektivním vyjednávání kolektivních smluv vyššího stupně (dále jen „KSVS“) a komunikace se zaměstnavatelskými svazy a sdruženími zaměstnavatelů, výměna zkušeností souvisejících se specifikou jednotlivých odvětví, včetně pomoci ZO a SČ v oblastech týkajících se příslušného odvětví. Sekce navrhují své zástupce do komise pro kolektivní vyjednávání. Příslušné sekce vypracovávají stanovisko k návrhu příslušné KSVS.