Image
English
Image
Image
Image

FACEBOOKová stránka ke kampani
www.facebook.com/TogetherAtWorkCR

16. ZÁŘÍ 13. ŘÍJNA 2019
ZAHÁJENÍ KAMPANĚ

Zahajovací akce má tři cíle:

 • PŘINÉST PŘÍBĚHY PRACOVNÍKŮ DO CENTRA EVROPSKÉ POLITIKY
 • ZVÝŠIT POVĚDOMÍ MEZI NOVĚ ZVOLENÝMI ČLENY EVROPSKÉHO PARLAMENTU O NUTNOSTI POLITICKÉ PODPORY PRO KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ
 • PODPOŘIT POLITICKÝ BRIEFING JAKO PROGRAM AKCÍ NA NÁRODNÍ A EVROPSKÉ ÚROVNI

Jaký je hlavní odkaz?

 • Kolektivní vyjednávání je zásadní pro zvýšení životního standardu pracujících a vybudování lepší a spravedlivější společnosti pro všechny.
 • Od krize bylo kolektivní vyjednávání a síla odborů záměrně narušena a v některých případech demontována, za účelem prosazení agendy úspor. To je třeba zvrátit.
 • industriAll a její členské organizace povedou kampaň po příštích sedm měsíců a budou se snažit osvětlit, jak kolektivní vyjednávání prospívá různým skupinám a budeme vyprávět skutečné příběhy těch, mající z kolektivního vyjednávání prospěch.

Infografika

 

Hlavní dokumenty

Manuál kampaně Together at Work
Prezentace ke kampani
Rollup - plakát
Tisková zpráva
Pozvánka pro tisk
Brožura Nastal čas obnovit kolektivní vyjednávání v Evropě

Časopis KOVÁK

a také ve formátu PDF

a také ve formátu PDF

 

Spuštění kampaně Together ať Work

Brusel, 26.9.2019, industriAll Europe spustil novou kampaň, aby demonstroval pozitivní dopady kolektivního vyjednávání na zlepšení života pracovníků. Kampaň poběží pod sloganem ‘Together at Work’. Bude probíhat od září 2019 do března 2020 a je zacílené na všechny pracovníky, při speciálním zaměřením na ženy, mladé lidi a ty, kteří mají riziková pracovní místa. Kampaň se bude rovněž snažit ovlivnit zaměstnavatele a politiky.

“Vztahy na pracovišti s kolektivním vyjednáváním v jeho srdci =  výhody pro pracovníky, zaměstnavatele a společnost”

Spuštění kampaně proběhlo 26.9. 2019 v Bruselu, účastnili se ho členové Evropského parlamentu a také zástupci Evropské komise, Finského předsednictví, Evropských zaměstnavatelských asociací a zástupci odborů z celé Evropy.

Mezi hlavní důvody kampaně industriAll Europe zdůrazňuje, že posílení kolektivního vyjednávání je klíčem  vyšších platů/mezd a lepších pracovních podmínek.

Luc Triangle, generální tajemník industriAll Europe, uvedl: “Za poslední dekády bylo kolektivní vyjednávání narušeno v celé Evropě. Po krizi, která začala v roce 2008, bylo kolektivní vyjednávání pod kontinuálními útoky jak ze strany vlád, tak evropských institucí, jako prostředek snižování mezd a obnovy zisku. Nárůst individuálních kontraktů vedl k tomu, že mnoho pracovníků již není schopno se bránit a vedl k nárůstu rizikové práce a chudoby. To vedlo k bludnému kruhu, kdy nižší pokrytí kolektivním vyjednáváním podkopává možnost jednat kolektivně a zlepšovat tak podmínky pro všechny pracovníky ve společnosti. Rovněž to narušuje sociální soudržnost a ohrožuje budoucnost našich systémlů sociálního zabezpečení, protože pracovnící si je  již nemohou dovolit a zaměstnavatelé již do nich nemusí dostatečně přispívat, aby byla zajištěna adekvátních ochrana.”

Luc Triangle uzavřel: “Naše kampaň bude jasně demonstrovat výhody modelu pracovních vztahů v jehož srdci je kolektivní vyjednávání pro pracující, zaměstnavatele a společnost. To znamená silné odbory a zaměstnavatele u jednoho stolu. Together at Work ukáže cestu kupředu a bude identifikovat opatření nutná na podporu kolektivního vyjednávání.”

Manfred Anderle, předseda výboru pro kolektivní vyjednávání a sociální politiku industriAll Europe, uvedl: “Hlavním cílem kampaně je demonstrovat pozitivní vliv kolektivního vyjednávání na kvalitu života, ekonomickou stabilitu a sociální soudržnost. Každý měsíc se zaměříme na různou sadu odkazů, které budou zacílené na pracovníky, zaměstnavatele a jejich boj a pracovní místa a doufáme, že osvětlíme konkrétní výhody, které odbory přináší díky kolektivním vyjednávání se zaměstnavateli.”

Tyto odkazy budou šířeny prostřednictvím 181 členských organizací industriAll Europe 181, které působí ve 38 evropských zemích a reprezentují 7 milionů pracujících mužů a žen v dodavatelských řetězcích zpracovatelských, hornických a energetických sektorů v Evropě - prostřednictvím kombinace video materiálů a tištěných materiálů, které bude možné využít na pracovištích a v rámci sociálních médií.

Více informací je k dispozici na internetové stránce  “Together at Work”: togetheratwork.eu


AKCE KE KAMPANI

Mezinárodní setkání zástupců ocelářského odvětví Česka, Slovenska a Polska / International meeting of workers representatives of steel industry from Czech Republic, Slovakia and Poland
Termín setkání / Date: 18.-19.9.2019
Místo / Vanue: penzion Beskydka, Dolní Lomná ev. č. 7

 

Jednání VZO Žđas Žđár n.S. s předsedou OS KOVO a ČMKOS / Meeting of the OS KOVO Company Trade Union Committee Žđas Žđár n.S. with  OS KOVO President and ČMKOS President
Termín / Date: 8.10.2019
Místo / Venue: Žďár nad Sázavou

 

 

 

 


 

 

FACEBOOKová stránka ke kampani
www.facebook.com/TogetherAtWorkCR

14. ŘÍJNA 15. LISTOPADU 2019
KAMPAŇ ZAMĚŘENÁ NA PRACOVNÍKY

Slogan:

Organizovat se na pracovišti

 

Jaký je hlavní odkaz?

 • Vstupem do odborů a společnou mobilizací můžeme získat lepší plat a podmínky
 • Problémy, které máte na vašem pracovišti jsou podobné těm, které mají vaši kolegové a ostatní pracovníci v Evropě
 • Solidarita není jen pěkné slovo - je to cesta jak přinutit naše šéfy, aby s námi správně zacházeli, dostatečně nás platili, abychom vedli dobré životy

 

Infografika

 

   

 

Hlavní dokumenty

Leták ke KOLEKTIVNÍMU VYJEDNÁVÁNÍ
Leták Together at Work s aktuálním sloganem Organizovat se na pracovišti  
Leták Together at Work s možností vložení svého sloganu (dokument je nutné nejprve stáhnout a uložit, poté v dolní bílé část lze vyplnit sloga)  

Časopis KOVÁK

 

a také ve formátu PDF

a také ve formátu PDF

a také ve formátu PDF

 

 


 

 

FACEBOOKová stránka ke kampani
www.facebook.com/TogetherAtWorkCR

18. LISTOPADU 15. PROSINCE 2019
KAMPAŇ ZAMĚŘENÁ NA ZAMĚSTNAVATELE

Slogan:

Společné vyjednávání v práci

 

Jaký je hlavní odkaz?

 • Když pracující získají slovo a mohou participovat ve společnostech, ve kterých pracují, je to dobré jak pro pracující, tak pro podniky, které mají prospěch ze šťastných, produktivnějších zaměstnanců.

 

Infografika

 

 

Hlavní dokumenty

Brožura Osm důvodů proč je kolektivní vyjednávání (a silné odbory) dobré pro zaměstnavatele a společnost.
Pozvání předsedy OS KOVO představitelům zaměstnavatelských sdružení k diskuzi o sociálním dialogu
Dopis AUTOSAP

Časopis KOVÁK

nebo také jako PDF

 

nebo také jako PDF

Aktivity ke kampani

Setkání odborářů z firmy Mora s vedením firmy

Konference ZO Automotive Lighting Jihlava, 23.11.2019

Kolektivní vyjednávání ve firmě Honeywell Aerospace, Olomouc - Mariánské Údolí. Vyjednávací tým za odbory a vedení firmy - generální ředitel Martin Šebesta a personální ředitelka.
Collective bargaining in the company Honeywell Aerospace, Olomouc - Mariánské Údolí. Trade union negotiation team and company management - General Director Martin Šebesta and Personal Director.

 


 

FACEBOOKová stránka ke kampani
www.facebook.com/TogetherAtWorkCR

13. LEDNA 7. ÚNORA 2020
KAMPAŇ ZAMĚŘENÁ NA MLADÉ PRACOVNÍKY

Slogan:

Naše budoucnost spolu v práci

 

Jaký je hlavní odkaz?

 • Riziková práce má mnoho forem: nízké mzdy, nejisté smlouvy, falešná OSVČ, nepravidelnost nebo příliš krátká pracovní doba
 • Zejména dopadá na mladé lidi, ale natrušuje i podmínky starších pracovníků, zejména v případě změny pracovního místa
 • Odpovědí je kolektivní vyjednávání, kde pracovníci mlohou využít své kombinované síly a získat lepší jistoty pro všechny pracovníky

Infografika

Hlavní dokumenty

Leták Zboření mýtu: „MLADÍ LIDÉ NEMAJÍ RÁDI TVRDOU PRÁCI”

Časopis KOVÁK

nebo v PDF dokumentu

 

 


 

FACEBOOKová stránka ke kampani
www.facebook.com/TogetherAtWorkCR

10. ÚNORA 8. BŘEZNA 2020
KAMPAŇ ZAMĚŘENÁ NA ŽENY NA PRACOVIŠTI

Slogan:

Ženy společně v práci

 

Jaký je hlavní odkaz?

 • Kolektivní vyjednávání je klíčem ochrany rovnováhy pracovního-soukromého života a k tomu, aby každý bez ohledu na pohlaví, měl přístup ke kvalitnímu zaměstnání.
 • Společnost, za kterou bojujeme, je společnost, kde je péče o domácnost a práce v domácnosti sdílena rovným dílem mezi muži a ženami, mezi rodinami, podniky aveřejným sektorem. Péče o závislé osoby by měla býtúkolem, který zahrnuje nás všechny.
 • Kolektivní vyjednávání je nezbytným nástrojem k odstranění násilí na ženách. Ať už jsou ženyoběťmi domácího násilí nebo jsou na pracovišti obtěžovány,je kolektivní vyjednávání nejlepším mechanismem k zajištění jejich bezpečnosti v práci i mimo ni.
 • A konečně, kolektivní vyjednávání je nejlepší zárukou rovnosti nejen v přístupu k zaměstnání, ale také během rozvoje kariéry žen. Zajištěním stejné odměny a prosazováním pracovních práv, mají ženy prospěch zpříležitostí progresu ve svém zvoleném oboru.

Infografika

Hlavní dokumenty

Leták ŽENY MAJÍ MÍSTO U VYJEDNÁVACÍHO STOLU

Časopis KOVÁK

nebo jako PDF

 

Fotogalerie ke kampani